1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Magnum BV SIA, reģistrācijas nr. 50103636291, Juridiskā adrese: Rīga, Braslas iela 29 - 1, LV-1084, (turpmāk — Sabiedrība) preču iegādes noteikumi (turpmāk — Noteikumi) paredz pirkšanas – pārdošanas līguma noslēgšanas noteikumus, apmaksas par precēm, piegādes, maiņas, atgriešanas un garantijas noteikumus, ja preces tiek iegādātas interneta veikalā www.elmo.lv (turpmāk — Preces).

1.2. Šie Noteikumi attiecas uz interneta veikala www.elmo.lv lietotājiem, kuri iegādājas Preces (turpmāk — Pircēji).

1.3. Pirms pasūtījuma noslēgšanas katram Pircējam ir jāpiekrīt šiem Noteikumiem, kā arī Privātuma un sīkdatņu lietošanas politikai Pircējam nav obligāti jāpiekrīt noteikumiem, taču, šiem Noteikumiem un Privātuma un sīkdatņu lietošanas politikai nepiekrītot, Preču pasūtīšana nav iespējama.

1.4. Sabiedrībai ir tiesības šos Noteikumus jebkurā brīdī mainīt. Katru reizi, piesakot Preces, Pircējam tiek sniegta pēdējā spēkā esošā Noteikumu versija.

1.5. Attiecībās ar Pircējiem Sabiedrība ievēro piemērojamos Lietuvas Republikas Civilkodeksa noteikumus, Lietuvas Republikas Valdības apstiprinātos Mazumtirdzniecības noteikumus un citus piemērojamos tiesību aktus.

 

  1. Preces

2.1. Interneta veikalā norādītie Preču attēli ir ilustratīva rakstura. Neskatoties uz to, ka Sabiedrība pieliek visas pūles, lai ievietotie attēli būtu pēc iespējas precīzāki, Sabiedrība nespēj garantēt, ka Pircēja ierīces ekrānā redzamais Preces attēls (t. i. fotogrāfija) pilnībā atbilst patiesajai Preces krāsai, formai u. tml.

2.2. Ja nav skaidri norādīts citādi, visas interneta veikalā sniegtās Preces atrodas pārdošanā. Pie Precēm, kuras pasūtījuma laikā atrodas ražotāja noliktavā, ir norādīta informācija, cik daudz laika aizņems piegāde. Gadījumā, ja konkrētā pasūtītā Prece noliktavā nav palikusi, Pircējs par to ir nekavējoties informējams ar ziņojumu uz e‑pastu vai ar citiem komunikācijas līdzekļiem un šādas Preces pasūtījuma izpilde ir izbeidzama, bet nauda atgriežama Pircējam 30 kalendāro dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas brīža, informējot, ka Preces Sabiedrībai nav. Esot iespējai, Pircējam var tikt piedāvāts uzgaidīt norādīto periodu līdz Prece tiks saņemta noliktavā. Ja Pircējs piekrīt šādam garākam Preces piegādes periodam, nauda viņam netiek atgriezta, bet Prece piegādājama ar Pircēju saskaņotā laikā.

 

  1. Personas datu pārvaldība

3.1. Sabiedrība Pircēja personas datus kārto, ievērojot Privātuma un sīkdatņu lietošanas politiku. Rekomendējam Pircējam uzmanīgi izlasīt Privātuma un sīkdatņu lietošanas politiku un pārliecināties, ka visi ar personas datiem saistītie punkti viņam ir saprotami.

 

  1. Pirkšanas – pārdošanas līguma noslēgšana

4.1. Šajā interneta veikalā Preces iegādāties var Pircēji:

4.1.1.fiziskas personas, kuras ir vismaz 18 gadu vecas un rīkoties spējīgas;

4.1.2.juridiskas personas.

4.2. Persona, kura apstiprina šos Noteikumus, tāpat apliecina, ka viņai ir tiesības iegādāties Preces šajā interneta veikalā.

4.3. Par Preču pasūtīšanas laikā sniegto datu pareizību un patiesību atbild Pircējs. Rekomendējam Pircējam uzmanīgi izlasīt un pārbaudīt pasūtījuma datus katrā pasūtījuma sniegšanas posmā.

4.4. Preču pirkšanas-pārdošanas līgums starp Pircēju un Sabiedrību uzskatāms par noslēgtu no brīža, kad Pircējs ir interneta veikalā noformējis Preču groziņu, norādījis Pircēja datus, izvēlējiet apmaksas veidu, iepazinies ar šiem Noteikumiem un iesniedz pasūtījumu.

4.5. Pircējam iesniedzot pasūtījumu, viņam nosūtāms e‑pasts, apstiprinot viņa pasūtījuma saņemšanu.

4.6. Pircējam apmaksājot pasūtījumu, nosūtāms e‑pasts, apstiprinot apmaksas saņemšanu.

4.7. Pēc pasūtījuma saņemšanas Sabiedrība nosūta Pircējam e‑pastu, apstiprinot, ka Preces ir nosūtītas Pircējam vai sagatavotas izņemšanai veikalā (atkarībā no tā, kurš Preču piegādes veids bija izvēlēts). Tāpat Pircējam nosūtāma arī īsziņa uz viņa norādīto tālruņa numuru.

4.8. Katrs Pircēja pasūtījums ir reģistrējams un uzglabājams Sabiedrības datu bāzē.

4.9. Faktūrrēķins nosūtāms uz e‑pastu 3 darba dienu laikā no brīža, kad Pircējs izņem Preces. Ja Preces piegādā kurjers, izdrukāts faktūrrēķins iesniedzams kopā ar Preci.

 

  1. Apmaksa par Precēm

5.1. Apmaksas par Precēm veidi tiek norādīti pasūtījuma logā, Pircējam gatavojot Preces pasūtījumu. Tāpat ar Preču apmaksas veidiem lūdzam iepazīties te.

 

  1. Preču piegāde

6.1. Ar Preču piegādes kārtību, iespējamiem veidiem un piegādes cenām lūdzam iepazīties te.

6.2. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar kurjeru jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Pircējam parakstoties faktūrrēķinā (pavadzīmē) vai citā sūtījuma pieņemšanas-nodošanas dokumentā, uzskatāms, ka sūtījums ir nodots atbilstošā stāvoklī. Ievērojot, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš, vai citādi ārēji bojāts), Pircējam tas jāatzīmē faktūrrēķinā (pavadzīmē) vai citā sūtījuma pieņemšanas-nodošanas dokumentā, kā arī, piedaloties sūtījuma veicēja pārstāvim, jāpieraksta brīvas formas bojājuma akts. Pircējam to neizdarot, Sabiedrība ir atbrīvojama no atbildības pret Pircēju par preču bojājumu, ja šādus bojājumus izraisīja iepakojuma bojājums, kuru Pircējs neatzīmēja tā, kā norādīts šajā punktā.

6.3. Visos gadījumos Sabiedrība ir atbrīvojama no atbildības par Preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek iesniegtas vai tiek sniegtas ar kavēšanos Pircēja vainas dēļ vai no Sabiedrības neatkarīgu apstākļu dēļ.

 

  1. Preču atgriešana un maiņa, garantijas noteikumi

7.1. Ar preču atgriešanas, maiņas un garantijas noteikumiem lūdzam iepazīties te.

 

  1. Pircēja pienākumi

8.1. Pircējs apņemas pasūtījuma formā ievadīt tikai pareizus, precīzus un pilnīgus datus. Mainoties pasūtījuma formā norādītajiem datiem, Pircējam ir pienākums par izmaiņām vai kļūdām, kas radušās, aizpildot Preču pasūtījuma formu, nekavējoties paziņot Sabiedrībai.

8.2. Pircējam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām Precēm un tās pieņemt šajos Noteikumos norādītajā kārtībā.

8.3. Pircējam pēc Preču saņemšanas ir pienākums pirms Preces izmantošanas (ieskaitot tās salikšanu, montēšanu u. tml.) apskatīties un pārliecināties, ka saņemtā Prece ir tā, kuru Pircējs pasūtīja. Ja Prece nav tā pati, kuru Pircējs pasūtīja, viņam ir pienākums par to nekavējoties informēt Sabiedrību un vienoties ar Sabiedrības pārstāvjiem par tās atgriešanu, bet Sabiedrība no savas puses apņemas pielikt lielākās pūles, lai Pircēja pasūtījums būtu izpildīts atbilstoši un pēc iespējas ātrāk.

8.4. Pircējs pēc reģistrēšanās interneta veikalā vai pasūtījuma iesniegšanas ir atbildīgs par savu pieslēgšanās datu uzglabāšanu un (vai) nodošanu trešajām personām. Ja interneta veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešās personas, kuras ir pievienojušās pie interneta veikala, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pircējs ir atbildīgs par visām šādas trešās personas interneta veikalā veiktajām darbībām.

8.5. Sabiedrība tik, cik tas nav pretrunā piemērojamajiem tiesību aktiem, ir atbrīvojama no jebkādas atbildības gadījumos, ja ir radušies zaudējumi, jo Pircējs nav ievērojis Sabiedrības rekomendācijas un savus pienākumus, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, Privātuma un sīkdatņu lietošanas politiku un citiem šajos Noteikumos norādītajiem dokumentiem.

8.6. Pircējam ir pienākums ievērot arī citus šajos Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktos pienākumus.

 

  1. Sabiedrības pienākumi

9.1. Sabiedrībai ir pienākums izpildīt Pircēja Preču pasūtījumus šajos Noteikumos norādītajā kārtībā un termiņos. Nespējot izpildīt Pircēja pasūtījumu, Sabiedrībai nekavējoties jāsazinās ar Pircēju un jānorāda iemesli, kāpēc pasūtījumu izpildīt nav iespējams, vai arī jānorāda, kad tas tiks izpildīts (kavēšanās gadījumā).

9.2. Sabiedrībai kļūdoties (piemēram, ja Pircējam tiek piegādāta nepareizā Prece vai piegādāts pārāk mazs Preču vienību skaits u. tml.), Sabiedrība apņemas pēc iespējas īsākā laikā pasūtījuma izpildes kļūdas novērst.

       10. Pušu atbildība

10.1. Ja šie Noteikumi nenosaka puses atbildību konkrētā gadījumā, par interneta veikalā noslēgta Preču pirkšanas-pārdošanas līguma pārkāpumu puses atbild Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

      11. Informācijas nosūtīšana

11.1. Sabiedrība visus paziņojumus Pircējam sūta uz Pircēja pasūtījuma formā norādīto e‑pasta adresi.

11.2. Pircējs var sazināties ar Sabiedrību, rakstot uz e‑pasta adresi info@elmo.lv. Uz Pircēju e‑pasta ziņojumiem Sabiedrība atbild ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā.

      12. Citi noteikumi

12.1. Neviens šo Noteikumu punkts nedrīkst tikt interpretēts kā Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto tiesību attiecībā uz nekvalitatīvām precēm ierobežojošs.

12.2. Sabiedrībai ir tiesības nodot savas ar Pircēju noslēgtā līguma piešķirtās tiesības un pienākumus trešajai personai vai personām, tomēr šādai tiesību un pienākumu nodošanai nebūs nekādas ietekmes uz šajos Noteikumos norādītajām Pircēja tiesībām un Sabiedrības pienākumiem.

12.3.  Pircējam nav tiesību nodot vai pārdot visas vai daļu no tiesībām un pienākumiem, kuriem par pamatu ir šie Noteikumi, trešajām personām bez Sabiedrības rakstiskas piekrišanas.

12.4. Šiem Noteikumiem un šo Noteikumu regulējošajām attiecībām starp pusēm piemērojami Lietuvas Republikas likumi, un Noteikumi ir skaidrojami saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.

12.5.  Katrs strīds, domstarpības vai prasības, kurām par pamatu ir šie Noteikumi vai kuri ir saistīti ar šiem Noteikumiem, to pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā esību, izšķiramas Lietuvas Republikas tiesās, piemērojot Lietuvas Republikas likumus.

12.6. Domstarpības patērētāju jautājumos ārpustiesas kārtībā risina Patērātāju tiesību aizsardzības centrs. Atrašanās vieta - Brīvības iela 55, Rīga, LV - 1010. www.ptac.gov.lv

12.7.  Pircēju jautājumi, komentāri un vēlmes, kas saistītas ar šiem Noteikumiem, var tikt iesniegtas pa e‑pastu uz adresi info@elmo.lv.

12.8. Noteikumi pēdējo reizi atjaunināti 25.05.2018.