1. Līguma priekšmets
1.1. Pārdevējs SIA "Elmo Tehnoloģija" pārdod un Pircējs pērk zemāk norādītās preces saskaņā ar šā līguma nosacījumiem.
1.2. Pārdevējs, noteiktām preču grupām sniedz garantiju, kura ir norādīta pirkšanas dokumentā. Garantijas termiņš  sākas no ikvienas preces pārdošanas datuma, kurš ir norādīts pirkšanas dokumentā. Šī garantija attiecas uz preces kvalitātes trūkumiem ražotāja vainas dēļ. Dabisks preces nolietojums vai tās īpašību izmaiņas nav uzskatāmas par kvalitātes trūkumiem.
2. Preču atgriešana un apmaiņa
2.1. Pārdevējs apņemas novērst radušos ražošanas defektus 14-30 darba dienu laikā  no pretenzijas  reģistrēšanas dienas uzņēmumā. Ārkārtas gadījumos ražotājs patur tiesības pagarināt šo termiņu.
2.2. Pircējam ir tiesības pieprasīt naudas izmaksu tikai tad, ja bojāto preču trūkumu  novēršana vai apmaiņa uz līdzīgu nav iespējama.
3. Jebkurai precei garantija nav spēkā:
Ja prece tiek izmantota neatbilstoši lietošanas nosacījumiem, kuri ir noteikti preces lietošanas un uzstādīšanas instrukcijā
Ja precei izdarīts mehānisks bojājums un  tas nav bijis rakstiski apstiprināts preces pārdošanas  brīdī
Ja bojājums parādījies no nelikumīgi izmantota, nepiemērota sprieguma avota, elektroapgādes un elektrotīklu traucējumiem,vai ēku elektroinstalācijas vainas dēļ utml.
Ja prece tika izmantota tai  nepahttps:// mērķim
Dabiskam detaļu nolietojumam un nodilumneizturīgām detaļām (kabeļi, savienotāji, akumulatori, turētāji, u.c.)
Preces iepakojumam
Bojājumiem, kuri radušies dēļ  iepakojumā vai preces iekšpusē nokļuvušiem svešķermeņiem, materiāliem, šķidrumiem, arī korozijas, oksidēšanās  dēļ utml.;
Ja bojājuma iemesls ir dabas katastrofas (zibens, plūdi, ugunsgrēks utt. ) vai citi negaidīti notikumi, par kuriem pārdevējs vai ražotājs,  nevar būt  atbildīgs pilnībā vai daļēji;
Bojājumiem, kuri radušies izmantojot papildus rezerves daļas vai montāžas materiālus, kuri neietilpst  preces komplektācijā vai nav rekomendēti montāžas instrukcijā;
Ja atrastos bojājumus mēģinājis novērst  nepilnvarots servisa darbinieks / persona;
Ja ierīču, preču vai komponentu uzlīmes ir bojātas;
Ja prece pēc iegādāšanās ir bijusi izjaukta vai kā citādi ietekmēta.
Ja pircējs kā pierādījumu neuzrāda pirkuma dokumentu: kases ieņēmumu orderi; PVN rēķinu; pirkšanas čeku vai pārdošanas līgumu. 
4. Ja tiek konstatēti bojājumi, uz kuriem garantija un bezmaksas pakalpojumi neattiecas, tad visas servisa izmaksas apmaksā pats Pircējs no saviem līdzekļiem, t.i. Preces transportēšana uz servisa centru, bojājumu konstatēšana un remonts.
5. Ja Pircējs, 3 mēnešu laikā, pēc informēšanas par remonta atteikumu, nav ieradies saņemt preci, Pārdevējam ir tiesības preci nesaglabāt un utilizēt.
6. Pircējam ir jāpārbauda preču kvalitāte un stāvoklis pirms, no remonta atsūtītās ,preces saņemšanas. Pretenzijas par kvalitāti (skrambām, lūzumiem vai cita veida bojājumiem, kas radušies Pircējam, transportējot  preci pēc saņemšanas, kā arī neatbilstošas montāžas, vai arī citu Pircēja darbību dēļ), pēc preču saņemšanas no Pārdevēja, netiks pieņemtas.

Garantija ir spēkā  tikai ar pievienotiem pirkšanas dokumentiem.

Garantijas apkalpošana:  Brīvības iela 95, Rīga, tālr. +37128398275